Договір-оферти на надання послугДоговір № ____
про надання послуг


 м. Київ                                                                                                 «___» _____________ 2021 року
  
Приватне акціонерне товариство «Систем Солюшнс», надалі за текстом - Виконавець, що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора Бабченка Володимира Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ___________________________________________, надалі за текстом - Замовник, що має статус платника податку _____________________________, який діє на підставі ___________________________ з іншої сторони (далі за текстом при спільному згадуванні або окремо - відповідно Сторони або Сторона), уклали цей Договір (надалі - Договір) про наведене нижче.


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.
У  цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні: 
Публічна оферта - пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання послуг, що містяться в публічній оферті.  
Договір - правочин про надання та отримання доступу до послуг, укладений між Виконавцем і Замовником на умовах публічної оферти в момент акцепту Замовником її умов. 
Акцепт - повна й безумовна згода Замовника на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.
Оферта - публічна пропозиція укласти Договір на пропонованих умовах.
Замовник - фізична або юридична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує послуги для власних потреб.
Послуга - забезпечення, за умов технічної можливості, надання доступу до обладнання Виконавця власним та/або орендованим обладнанням Замовника в межах обраного тарифного плану пакету.
Надання доступу до обладнання - надання можливості працювати з обладнанням Виконавця шляхом видачі та/або авторизації Замовнику унікального імені (логіну) і паролю та програмного забезпечення, що дозволяє мати доступ до обладнання Виконавця.
Сплачений період - обраний Замовником на власний розсуд проміжок часу в якому він бажає отримати Послугу.
Тарифний план (пакет) - документ, затверджений керівником Підприємства, у якому наводиться перелік, опис, вартість Послуг, що надаються Виконавцем.
Технічна можливість - під технічною можливістю розуміється знаходження обладнання Виконавця в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налаштованого обладнання Замовника й програмного забезпечення.    
Зона дії Послуги - територія України.                                                                                                                                     
Обладнання Виконавця - комплекс технічних засобів Виконавця, яке складається з серверів, референцних станцій, ліцензійного програмного забезпечення тощо, що розміщені в межах території України, об’єднаних певною технологічною схемою.
Сервер - програмно-апаратна обчислювальна система, яка виконує функції на запит Замовника, надаючи йому доступ до Послуг.
Референцна станція - GNSS-приймач (базова станція), призначена для отримання та обробки сигналів Глобальних навігаційних супутникових систем (надалі-ГНСС).
Ліцензійне програмне забезпечення - комп’ютерні программи Leica Geosystem A.G., а саме: GNSS Spider, GNSS Spider Web, GNSS Spider Business Centre, GNSS Spider QC, Leica Geo Office (LGO), Windows Server 2008.
Додаткові послуги - послуги, які Замовник може замовити при додатковому узгодженні з Виконавцем.
Обладнання Замовника - обладнання, яке призначене для отримання Послуг та повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері метрології.
Прейскурант - діючий систематизований перелік Послуг Виконавця з цінами, що наведений в Додатку 2 цього Договору.
Технічний регламент - єдині правила та вимоги, яких зобов’язаний дотримуватися Замовник при отриманні Послуг, що наведені в Додатку 1 цього Договору.
Особовий рахунок - форма обліку індивідуальних для кожного Замовника відомостей, що відображає використання коштів на оплату Послуг за цим Договором.
Виконавець -  Приватне акціонерне товариство «Систем Солюшнс».
Логін - унікальний для WEB-сервера Виконавця набір літер та цифр, які в поєднанні з паролем слугують ідентифікатором Замовника або символьний код, який використовується для роботи з системою. Надається Замовнику один раз при підключенні до системи, є унікальним для кожного Замовника та зберігається за ним на весь час.
Пароль - набір літер та цифр, які в поєднанні з Логіном слугують ідентифікатором Замовника.
Авторизація Замовника - процес аналізу на сервері Виконавця введених Замовником аутентифікаційних даних, за результатом якого визначається наявність у Замовника прав отримати Послугу.
Активація тарифного плану (пакету) - початок надання Послуг, згідно Заявки Замовника на активацію тарифного плану (пакету).
Усі інші терміни, що вживаються в цьому Договорі, відповідають визначенням, встановленим чинним законодавством України.


1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ.
1.1. Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для Замовника та Виконавця. Перед початком отримання Послуг Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами. 
1.2. Після з’ясування можливості отримання доступу до Послуг Замовник має можливість здійснити акцепт дійсної публічної оферти.
1.3. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми Замовником.
1.4. Після здійснення акцепту дійсної публічної оферти, шляхом перерахування грошових коштів за послуги, Виконавець надає доступ до Послуг.
1.5. У випадку, якщо здійснено акцепт публічної оферти та не з’ясовано можливість доступу до Послуг, чи/або така можливість відсутня, Виконавець повертає передплачені Замовником кошти.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
2.1. Виконавець, за умови технічної можливості, зобов’язується на умовах даного Договору надавати Замовнику на платній основі, відповідно до діючого Технічного регламенту                     (Додаток 1) та Прейскуранту (Додаток 2), наступні послуги (надалі - Послуги):
2.1.1. забезпечення технічної можливості цілодобового доступу Замовника до обладнання Виконавця з метою отримання корегуючої поправки для визначення місцеположення в реальному часі в межах території України;
2.1.2. забезпечення технічної можливості цілодобового доступу Замовника до обладнання Виконавця з метою отримання результатів ГНСС-спостережень на території України;
2.1.3. інші послуги, які Замовник може замовити при додатковому узгодженні з Виконавцем, 
а Замовник зобов’язується виконувати вимоги Технічного регламенту та своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги відповідно до умов цього Договору.
2.2. Технічний регламент і Прейскурант є офіційними документами Виконавця, невід’ємною частиною цього Договору.  
2.3. Перелік та опис Послуг, порядок розрахунків та порядок надання Послуг Замовнику визначаються цим Договором.


3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ.
3.1. При отриманні Послуг вперше:
3.1.1. замовник самостійно реєструється, отримує унікальний логін і пароль та авторизується на WEB-сайті Виконавця www.systemnet.com.ua у розділі «Реєстрація»;
3.1.2. замовник обирає Тарифний план (пакет), згідно якого бажає отримати доступ до Послуг;
3.1.3. замовник самостійно отримує рахунок на сплату Послуг згідно обраного Тарифного плану  (пакету) шляхом звернення до бухгалтерії Виконавця. Порядок оплати визначено в розділі                        4 даного Договору;
3.1.4. після оплати Замовником рахунку та отримання Виконавцем 100% суми на поточний рахунок, Виконавець надає доступ до Послуг. Доступ надається з дня наступного за днем надходження коштів від Замовника на поточний рахунок Виконавця; 
3.1.5. користуватися Послугою Замовник може за умови коректно встановленого програмного забезпечення, правильно введених логіна і пароля та наявності доступу в мережу Інтернет;
3.1.6. після закінчення оплаченого періоду надання Послуги Замовнику припиняється.
3.2. При повторному отриманні Послуг:
3.2.1. для відновлення доступу до отримання Послуг Замовник самостійно отримує рахунок на оплату Послуг згідно обраного Тарифного плану (пакету) шляхом звернення до бухгалтерії Виконавця. Порядок оплати визначено в розділі 4 даного Договору;
3.2.2. після оплати Замовником рахунку та отримання Виконавцем 100% суми на поточний рахунок, Виконавець надає доступ до отримання Послуг. Доступ надається з дня наступного за днем надходження коштів від Замовника на поточний рахунок;
3.2.3. після закінчення оплаченого періоду надання Послуги Замовнику припиняється.

 
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
4.1. Вартість Послуг визначається на підставі обраного Замовником Тарифного плану (пакету). 
4.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником в національній валюті України на умовах передоплати, шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.
4.3. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на поточний рахунок Виконавця. 
4.4. Початком надання доступу до Послуг є дата дня наступного за днем надходження коштів від Замовника  на поточний рахунок Виконавця.
4.5. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.
4.6. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність і своєчасність оплати Послуг. Якщо Виконавець не призупинив дію доступу до Послуги, а Замовник продовжує користуватись Послугами після вичерпання коштів на своєму Особовому рахунку, Послуги вважаються наданими і Замовник зобов’язаний їх оплатити протягом 3 (трьох) банківських днів.
4.7. Замовник самостійно контролює стан Особового рахунку шляхом контролю на WEB-сайті Виконавця www.systemnet.com.ua та/або звернення до бухгалтерії Виконавця.  
4.8. При оформленні Замовником платіжних документів у розділі «Призначення платежу» обов’язково повинен бути вказаний номер і дата отриманого Замовником Договору і рахунку та обраного Тарифного плану (пакету). У разі відсутності номера і дати Договору, рахунку та обраного Тарифного плану (пакету) у платіжному документі, Виконавець не гарантує зарахування отриманої суми як оплату за Послуги.
4.9. В разі неповної або часткової оплати рахунку, згідно обраного Замовником Тарифного плану (пакету), Виконавець має право не розпочинати надання Послуг до виконання Замовником зобов’язань по їх повній оплаті.
4.10. Всі банківські комісійні витрати за сплату рахунків Виконавця оплачуються Замовником.
4.11. Облік обсягу отриманих Послуг здійснюється за допомогою програмно-апаратних засобів Виконавця. Укладаючи цей Договір, Замовник визнає, що він згоден визнавати як цілком вірні дані технічної облікової системи Виконавця. Впродовж усього строку дії Договору Замовник може отримати доступ до електронної статистики отриманих послуг (Spider WEB) з використанням особистих реквізитів Замовника (логін, пароль). 
4.12. Час неотримання Послуги Замовником у зв’язку з виходом зі строю його обладнання або проблемами з програмним забезпеченням на стороні Замовника, не вважається простоєм і оплачується Замовником в повному обсязі.
4.13. Сторони домовились, що Послуги вважаються наданими з моменту отримання Замовником доступу до обладнання Виконавця. 
4.14. Надання Послуг по даному Договору підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг, який Замовник зобов’язується підписати протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання Акту від Виконавця, після чого направити 1 (один) примірник на поштову адресу Виконавця. 
4.15. У разі незгоди Замовника прийняти та відповідним чином оформити Акт приймання-передачі наданих Послуг, Замовник до 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, направляє Виконавцю мотивовану відмову офіційним листом. 
4.16. Сторони домовились, що відсутність Акту приймання-передачі наданих Послуг, відповідним чином завіреного підписом та печаткою Замовника, у разі відсутності мотивованої відмови, прирівнюється до такого, що є прийнятим Замовником та не є підставою  для  припинення надання Послуг.


5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
5.1. Виконавець зобов’язаний:  
5.1.1. з моменту укладення Договору надавати Замовнику Послуги відповідно до обраного Тарифного плану (пакету) за умови проведення Замовником попередньої оплати;
5.1.2. надавати Замовнику технічні консультації, що стосуються обраної ним Послуги, протягом робочого часу, визначеного розкладом роботи служб Виконавця. Технічна допомога Виконавця працює у телефонному режимі з 09:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю, в режимі електронного листування - цілодобово. Якщо Замовнику потрібен індивідуальний цілодобовий нагляд за безперебійним функціонуванням його обладнання, з ним укладається додаткова угода з узгодженою оплатою;
5.1.3. надавати Послуги в терміни, передбачені даним Договором та додатками до нього;  
5.1.4. при зверненні Замовника стосовно неотримання Послуги усувати недоліки протягом                        5 (п’яти) календарних днів з моменту такого звернення;  
5.1.5. за замовленням Замовника на платній основі встановити та/або налагодити (конфігурувати) необхідне програмне забезпечення на обладнанні Замовника;
5.1.6. вести облік обсягу та вартості наданих Замовнику Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати достовірність обліку. Зберігати записи про надані Послуги протягом строку позовної давності, визначеного законодавством; 
5.1.7. попереджати Замовника про скорочення переліку Послуг, тимчасове припинення або припинення надання Послуг, відключення його обладнання у випадках і порядку, передбачених Договором та Технічним регламентом; 
5.1.8. забезпечувати правильність застосування Тарифних планів (пакетів);  
5.1.9. інформувати Замовника про виконання капітальних, профілактичних чи інших робіт, що призведе до тимчасового скорочення переліку Послуг чи припинення доступу до них, а також строки поновлення надання Послуг, не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виконання таких робіт шляхом розміщення інформації на WEB-сайті Виконавця www.systemnet.com.ua  або  в інший спосіб, що не суперечить законодавству; 
5.1.10. попереджати Замовника не пізніше ніж за 3 (три) місяці про припинення діяльності з надання Послуг; 
5.1.11. припинити надання Послуг протягом 7 (семи) календарних днів з дати отримання  Виконавцем заяви Замовника про припинення дії Договору, якщо більший строк не зазначений у заяві;
5.1.12. зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при реєстрації, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
5.1.13. щомісячно оформляти та надавати Замовнику Акт приймання-передачі наданих Послуг у 2 (двох) примірниках, відповідно до розділу 4 Договору.
5.2. Замовник зобов’язаний: 
5.2.1. ознайомитись з Договором, Технічним регламентом та Прейскурантом;
5.2.2. безумовно виконувати всі вимоги, викладені в цьому Договорі та додатках до нього; 
5.2.3. cвоєчасно здійснювати оплату Послуг у розмірі, в порядку і в строки, передбачені цим Договором та додатками до нього;  
5.2.4. не допускати дій, що можуть призвести до надання доступу до Послуг третім особам (іншим Замовникам); 
5.2.5. виконувати рекомендації фахівців Виконавця по користуванню Послугами; 
5.2.6. забезпечувати конфіденційність свого логіна і пароля;
5.2.7. надати згоду Виконавцеві на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”; 
5.2.8. самостійно стежити за станом свого Особового рахунку, не допускати нульового або від’ємного розміру грошового балансу;
5.2.9. підписувати Акти приймання-передачі наданих Послуг та направляти їх Виконавцеві протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх отримання; 
5.2.10. у разі наявності неоплачених Послуг Виконавець виставляє Замовнику рахунок, який повинен бути оплачений протягом 3 (трьох) банківських днів; 
5.2.11. не покладати на Виконавця відповідальність за будь-якими позовами та відповідальність за заборгованості, збитки, затрати та витрати, включаючи всі судові витрати, витрати на оплату послуг адвокатів та юристів, які виникли в результаті судових процесів та рішень суду, що прямо чи опосередковано стосуються Послуг Виконавця;
5.2.12. при підписанні Договору Замовник зобов’язується надати достовірні дані та іншу інформацію про себе (фізичну чи юридичну особу, яку він представляє), необхідні для виконання умов даного Договору. За наслідки, що виникли з причини некоректності внесених даних, Виконавець не несе відповідальності. При необхідності перевірки достовірності особи Замовника, надати усі дані (документи), необхідні Виконавцю для проведення такої перевірки. Підписавши цей Договір Замовник  погоджується, що Виконавець має право зберігати, упорядковувати, використовувати інформацію, отриману під час укладання Договору, та дані про Послуги, які одержав Замовник  (вид, тривалість, зміст тощо). Замовник  погоджується з тим, що вказана в Договорі інформація про Замовника, Послуги, які він отримав, інша інформація, необхідна для якісного обслуговування Замовника, може бути використана Виконавцем для ведення обліку Замовників, обліку Послуг, наданих Замовнику, обліку розрахунків з Замовником, для здійснення розсилання Замовникам рахунків, повідомлень, SMS-повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів, телефонного опитування Замовників з метою з’ясування їхньої думки щодо якості надання Послуг, проведення акцій, розіграшів, маркетингових досліджень, для ведення претензійно-позовної роботи з Замовниками, які мають заборгованість за надані Послуги та Додаткові послуги; 
5.2.13. самостійно налаштовувати обладнання, необхідне для користування Послугами;
5.2.14. самостійно контролювати та відповідати за роботу обладнання; 
5.2.15. перед здійсненням оплати та/або початком робіт відвідувати WEB-сайт Виконавця www.systemnet.com.ua для ознайомлення з публікаціями, новинами тощо; 
5.2.16. зберігати документи, пов’язані з оплатою отриманих Послуг, протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення оплати; 
5.2.17. письмово повідомляти Виконавця у десятиденний строк про зміну обов’язкових реквізитів, передбачених у Договорі.  
5.3. Виконавець має право:  
5.3.1. вимагати своєчасної оплати Замовником Послуг, обраних та/або наданих відповідно до умов даного Договору; 
5.3.2. в односторонньому порядку вносити доповнення і зміни в Технічний регламент та Прейскурант, змінювати існуючі та вводити нові Тарифні плани (пакети), впроваджувати додаткові сервіси, повідомивши про такі зміни шляхом публікації інформації на WEB-сайт Виконавця www.systemnet.com.ua; 
5.3.3. скорочувати перелік або припиняти надання Послуг у випадках та порядку, передбачених умовами Договору, зокрема у разі виникнення нульового або від’ємного балансу на Особовому рахунку Замовника, або у випадку якщо Замовник не оплатив заборгованість у триденний строк після одержання письмового попередження; 
5.3.4. повідомляти Замовника про заборгованість за надані Послуги;
5.3.5. тимчасово припиняти надання Послуг у зв’язку з проведенням профілактичних, ремонтних чи інших робіт;
5.3.6. припинити або призупинити надання Замовнику Послуг, повністю або частково, в наступних випадках: 
5.3.6.1. у випадку систематичного невиконання Замовником рекомендацій фахівців технічної служби Виконавця;
5.3.6.2. у випадку виявлення Виконавцем факту надання Замовником, при проходженні реєстрації/авторизації, неправдивої, неточної інформації. 
5.3.7. тимчасово припиняти надання Послуг з власної ініціативи, до усунення причин, що призвели до цього, в разі виникнення форс-мажорних обставин, визначених розділом 8 Договору;
5.3.8. створювати та зберігати архіви з інформацією, що отримується в процесі користування Замовником Послугами й розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України;
5.3.9. при зверненні до Виконавця третіх осіб щодо порушень з боку Замовника, Виконавець попереджує Замовника про необхідність припинити порушення. В разі ігнорування Замовником попередження, Виконавець має право припинити надання Послуг Замовнику до моменту припинення порушень;
5.3.10. служба технічної підтримки Виконавця не зобов’язана надавати консультації по загальному програмному забезпеченню, інформацію про яке можна отримати з відповідних посібників користувача стосовно даного програмного забезпечення, і не несе відповідальність за непрофесійні та некваліфіковані дії Замовника чи його представників.
5.4. Замовник має право: 
5.4.1. обирати Тарифний план (пакет), що пропонується Виконавцем; 
5.4.2. своєчасно отримувати доступ до замовлених Послуг; 
5.4.3. безкоштовно отримувати від Виконавця інформацію та консультації, в обсязі, необхідному для отримання доступу до Послуг;
5.4.4. відмовитися від Послуг, якщо він не згодний з їх новою вартістю, встановленою Виконавцем самостійно; 
5.4.5. в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. У цьому випадку Замовник зобов’язаний попередити Виконавця за 5 (п’ять) календарних днів до дати розірвання Договору, при цьому ніяких грошових виплат або повернень внесених Замовником коштів Виконавцем не проводиться;
5.4.6. змінювати пароль та логін для реєстрації/авторизації доступу до Послуги.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 
6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та законодавством України. 
6.2. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за затримки або перебої в отриманні Послуг, які виникають прямо або побічно з причин, що знаходяться поза сферою контролю Виконавця, зокрема пошкоджень та/або перебоїв в роботі ГНСС, недоступність сервісів, що знаходяться поза адмініструванням Виконавця тощо. 
6.3. Замовник (особисто або інша особа під його мережевими реквізитами) самостійно відповідає за шкоду, заподіяну в процесі використання Послуг, особі або майну громадян, юридичних осіб, державі. Замовник самостійно несе відповідальність за претензіями чи позовами третіх осіб щодо результатів використання Замовником Послуг. Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за дії Замовника. У разі отримання зазначених у цьому пункті претензій від третіх осіб Виконавець передає їх на розгляд Замовника, про що повідомляє адресата. 
6.4. У разі несплати отриманих Послуг у строк, зазначений в пункті 4.6 цього Договору, Замовнику надсилається письмове попередження із зазначенням кінцевого строку оплати. Якщо протягом 10 календарних днів після зазначеного в попередженні строку не надійшло підтвердження про оплату, Виконавець має право відмовити в подальшому наданні Послуг. У разі коли протягом 30 календарних днів після зазначеного у попередженні строку оплати підтвердження про погашення заборгованості не надійшло, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію Договору, припинити надання інших послуг, що надаються Замовнику Виконавцем. Припинення надання Послуг та припинення дії Договору не звільняє Замовника від оплати заборгованості.  
6.5. У разі несвоєчасної оплати Послуг Замовник сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі 0,5% від вартості неоплачених Послуг за кожний день прострочення оплати, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня. 
6.6. Виконавець несе перед Замовником за ненадання Послуг таку відповідальність:  
6.6.1. за ненадання оплачених Послуг або надання їх в обсязі, меншому за оплачений - у  розмірі оплаченої вартості ненаданих послуг; 
6.6.2. за безпідставне відключення обладнання Замовника - у розмірі оплаченої вартості Послуг за весь період відключення. 
6.7. Сплата Виконавцем штрафних санкцій, визначених в пункті 6.6 цього Договору, здійснюється шляхом проведення перерахунку, а саме: зменшення суми до сплати Замовником. 
6.8. Виконавець не несе майнової відповідальності перед Замовником, передбаченої в пункті 6.6 цього Договору, унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадення чи пошкодження лінійних, станційних споруд тощо, що використовуються Виконавцем, або якщо неможливість надання Послуг виникла з вини Замовника.  
6.9. Питання відшкодування завданих Замовнику фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання Виконавцем обов’язків за цим Договором вирішуються у претензійному порядку.  
6.10. Виконавець несе відповідальність за якість Послуги в межах визначених в Технічному регламенті.  
6.11. Замовник самостійно несе відповідальність і ризики за користування обладнанням, яке знаходиться у його власності або користуванні. 
6.12. Замовник самостійно відповідає за достовірність результатів, які він отримує через Послуги Виконавця. Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за дії Замовника. 
6.13. Виконавець не несе відповідальність за програмне забезпечення, що встановлене на власному обладнанні Замовника.
6.14. Виконавець не несе відповідальності за збиток, понесений Замовником та/або третіми особами через розголошення та/або втрати Замовником своїх облікових даних.
6.15. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи втрачену вигоду), понесені Замовником в період доступу до Послуг Виконавця. 
6.16. В разі неможливості надання Послуг або їх несвоєчасне надання у разі обставин, зумовлених людським чинником, або ж подій непереборної сили (форс-мажор), подій викликаних соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.) Виконавець несе відповідальність тільки у межах сум, отриманих від Замовника в якості оплати за Послуги.
6.17. Виконавець не несе та ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від Замовника в якості оплати за Послуги.
6.18. Виконавець не несе відповідальності за якість функціонування вузлів і сегментів мережі Інтернет, які не належать Виконавцеві.
6.19. Сторони зобов’язуються не розголошувати відомості, що стали їм відомі під час використання цього Договору, а також будь-яку інформацію, що випливає із нього. 
6.20. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником за ненадання або неналежне надання Послуг у разі використання Замовником обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Виконавця.
6.21. У випадку надання Замовником (без письмового погодження з Виконавцем) Послуг, наданих йому Виконавцем, третім особам, Виконавець має право нараховувати штраф у розмірі 10 000,0 грн. (десяти тисячі гривень 00 коп.) за кожен такий випадок. 
6.22. Виконавець не несе відповідальності за некваліфіковані дії Замовника щодо використання Послуги.
6.23. Виконавець не несе відповідальність за працездатність програмних засобів, наданих Замовнику, у випадку, якщо Замовник, - свідомо чи не знаючи, - порушив їх працездатність, видалив або вніс зміни в системні чи службові файли.


7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. 
7.1. Цей Договір набирає чинності з дня його акцепту Виконавцем або підписання Виконавцем та Замовником і діє впродовж виконання Сторонами своїх зобов’язань. 
7.2. Договір розривається достроково в таких випадках: 
7.2.1. за заявою Замовника в порядку, передбаченому Договором; 
7.2.2. з ініціативи Виконавця в порядку, передбаченому Договором;  
7.2.3. у зв’язку з банкрутством чи ліквідацією однієї зі Сторін Договору (юридичної особи); 
7.2.4. у зв’язку з  припиненням діяльності Виконавця з надання Послуг, визначених у Договорі, в порядку, передбаченому Договором; 
7.2.5. за рішенням суду. 
7.3. Припинення дії Договору або дострокове розірвання Договору (в тому числі шляхом односторонньої відмови від Договору) не звільняє Замовника від зобов’язань щодо розрахунків за надані Послуги.
7.4. Сторони мають право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією зі Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених даним Договором і чинним законодавством України. У разі дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Замовника, залишок коштів на особовому рахунку Замовника поверненню не підлягає.


8. ФОРС-МАЖОР. 
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання договірних зобов’язань, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили слід розуміти такі обставини, протидіяти яким неможливо. До таких обставин належать: війна, військові дії, блокада, саботаж, диверсії, стихійні лиха, громадські заворушення, пожежі, акти, дії державних органів та будь-які інші дії, що знаходяться за межами компетенції Сторін. Дія форс-мажорних обставин підтверджується компетентним органом у порядку, встановленому законодавством України. 
8.2. Сторона, яка у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин, не має можливості виконати цей Договір, зобов’язана повідомити іншу Сторону про початок чи закінчення дії таких обставин протягом 3 (трьох) робочих днів. 
  

9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ. 
9.1. Спори, що виникають у зв’язку з укладенням, виконанням, розірванням цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та/або в претензійному порядку. 
9.2. При недосягненні згоди Сторін шляхом переговорів, спори вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України. 
10. ОСОБЛИВІ УМОВИ.
10.1. Виконавець діє в інтересах Замовника і прагне до надання лише якісних Послуг. У разі виникнення спірних ситуацій як між технічною службою та Замовником, так і за участю третіх осіб, ми робимо всі законні заходи для захисту інтересів Замовника.
10.2. В той же час Виконавець не гарантує безумовне надання Послуг. 
10.3. Виконавець зобов'язаний скласти податкову накладну на кожне повне або часткове постачання товарів (робіт, послуг), а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) з дотриманням вимог щодо реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН).
10.4. Податкова накладна складається в день виникнення податкових зобов’язань Виконавця відповідно до вимог норм статей 200' 1 та 201 розділу V Податкового кодексу України (далі – ПКУ), нормативних актів органів податкової служби України та чинного законодавства України та повинна бути зареєстрована (з дотриманням вимог щодо її реєстрації) в ЄРПН з дати виникнення податкових зобов’язань у встановлені законодавством терміни  на підставі наданих Замовником узгоджених з Виконавцем реквізитів для заповнення податкової накладної. 
10.5. Виконавець  несе матеріальну відповідальність в сумі завданих збитків за податковими накладними, складеними/наданими з порушеннями вимог статей 200' 1 та 201 ПКУ (в т.ч. відсутність реєстрації в ЄРПН, неповне, невірне зазначення обов‘язкових реквізитів податкової накладної, коду товару згідно УКТ ЗЕД та інше), що не надають права на податковий кредит, в тому числі в сумі податку на додану вартість (далі - ПДВ) та в сумі нарахованих Замовником штрафних/фінансових санкцій/пені в результаті невиконання (неповного виконання) Виконавцям пунктів договору за актами перевірок контролюючими органами або внаслідок подання Замовником Уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – Уточнюючий розрахунок) у разі надання Замовником узгоджених з Виконавцем реквізитів для заповнення податкової накладної. У разі порушення Виконавцем вимог статей 200' 1 та 201 ПКУ, в т.ч. встановлення факту відсутності реєстрації податкової накладної в ЄРПН у випадках, передбачених ПКУ, або факту реєстрації податкової накладної з порушеннями порядку її реєстрації, або факту складання податкової накладної з порушеннями порядку її заповнення (неповне, невірне зазначення обов‘язкових реквізитів податкової накладної, коду товару згідно УКТ ЗЕД та інше),  або факту відсутності складання податкової накладної, в результаті чого Замовник втратив право на податковий кредит за такою податковою накладною, Виконавець протягом 15 календарних днів з дати (дня) пред’явлення претензії Замовником,  відшкодовує Замовнику суму ПДВ за такою податковою накладною.
10.6. У разі нарахування Замовнику/Замовником штрафних/фінансових санкцій/пені в результаті невиконання (неповного виконання) Виконавцем вимог статей 200' 1 та 201 ПКУ, пунктів договору 2.3 та 2.4 за актами перевірок контролюючими органами, Виконавець протягом 15 календарних днів з дати (дня) пред’явлення претензії Замовником,  відшкодовує Замовнику суму штрафних/фінансових санкцій/пені за такою податковою накладною.
10.7. У випадку, коли на момент настання строків сплати штрафів згідно цього розділу Виконавець не сплатив Замовнику суму штрафу, і при цьому Замовник не здійснив (здійснив не в повному обсязі) оплату вартості отриманих товарів (робіт, послуг) згідно цього договору,  Замовник притримує належну до сплати Виконавцю загальну суму перерахувань по Договору до моменту повної сплати Виконавцем суми штрафу

11. ІНШІ УМОВИ. 
11.1. Укладання Договору (в тому числі  в електронному вигляді) з боку Замовника означає повне прийняття Замовником всіх його умов, який є Договором приєднання згідно статті 634 Цивільного кодексу України. 
11.2. Цей Договір складено українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. 

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Виконавець    Замовник
Приватне акціонерне товариство 
“Систем Солюшнс” 
Юридична адреса:
02096, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, 
Поштова адреса:
а/с 30, ПрАТ “Систем Солюшнс”, м. Київ,
вул. Бориспільська, 9, м. Київ, 02099,
код ЄДРПОУ 38078288, 
р/р UA443226690000026004300097563
Головне управління м. Києва АТ «Ощадбанк»    
МФО 322669,
ІПН № 380782826510, 
тел: (044) 369-50-21.        

Директор


_________________ В.А. Бабченко  
М.П.       


_______________________


_________________ /__________________/
М.П.

      Додаток № 1 до Договору № ___
      від «___» __________ 2021 року
      ЗАТВЕРДЖЕНО:
      Директор
      ПрАТ «Систем Солюшнс»
      ______________ В.А. Бабченко
                                                               М.п.                                                           
Технічний регламент виконання геодезичних робіт GNSS-обладнанням
 з використанням мережі System.NET

1. Підготовчі роботи. Замовлення послуг мережі.
1.1.  Для отримання послуг доступу до коригуючої інформації (RTK-поправок) та/або сирих даних від GNSS-мережі System.NET, необхідно зареєструватися на сайті мережі www.systemnet.com.ua. Усі персональні дані Замовника мають бути справжніми. Поля, відмічені символом «*» мають бути обов’язково заповнені. 
Логін («Имя пользователя») і Пароль («Пароль») є унікальними для кожного Замовника і використовуються для доступу до автоматизованої системи керування послугами GNSS Spider Business Centre та коригуючої інформацї в режимі реального часу через NTRIP протокол.  Ці поля обов’язково заповнюються латинськими літерами.
Після введення та відправлення даних, на надану Замовником електронну адресу буде відправлено електронний лист. Для підтвердження реєстрації (авторизації) необхідно перейти по гіпертекстовому посиланню, що міститься у листі. Авторизація буде підтверджена ще одним електронним листом.
1.2. Для оформлення підписки на послуги мережі необхідно за допомогою браузера (Інтернет Explorer, Google Chrome або Firefox з встановленим додатком Silverlight (http://www.microsoft.com/rus/silverlight) на персональному комп’ютері (ПК) увійти у систему  керування послугами Spider Business Centre, використовуючи власний Логін і Пароль, та у розділі «Магазин», обрати один з 2 (двох) пакетів послуг – «RTK» або «Timer». Обравши пакет, слід додати його в кошик та натиснути «Оплатить». У вікні «Оформить подписку» у полі «Пользовательское соглашение» буде виведено Договір на надання послуг мережі System.NET між Замовником та ПрАТ «Систем Солюшнс». Погоджуючись на викладені умови Замовник автоматично укладає договір з ПрАТ «Систем Солюшнс». 
1.3. Після закінчення процедури підписки на обраний пакет послуг, на електронну пошту Замовника автоматично буде надіслано електронний лист з повідомленням про активацію пакету. Усі активні підписки Замовника відображаються у системі замовлення послуг GNSS Spider Business Centre у розділі «Подписки».
2. Налаштування GNSS-обладнання.
2.1. GNSS-приймачі, якими планується виконувати роботи з використанням GNSS-мережі System.NET повинні: 
- мати свідоцтво про метрологічну атестацію;
- у разі виконання вимірювань в режимі реального часу, мати технічну можливість приймати та обраховувати коригуючу інформацію (RTK-поправки) у форматі RTCM 3.x (або за запитом формат RTCM нижчої версії).
3. Налаштування підключення GNSS-приймача до мережі Інтернет. 
3.1. Коригуюча інформація від мережі System.NET передається через Інтернет по протоколу NTRIP у форматі RTCM 3.1. Для отримання поправок попередньо слід налаштувати доступ до Інтернет згідно інструкцій оператора мобільного зв'язку, що використовується. Параметри деяких точок доступу наведено в таблиці:
Параметри: Опис параметрів Значення параметрів
PIN: PIN -код SIM карти Налаштування картки
PUK: PUK-код SIMкарти (не обов'язково) Налаштування картки
APN: Ім'я точки Інтернет доступу. Залежить від оператора мобільного зв'язку. Kyivstar:
APN: Інтернет, www.kyivstar.net
 
МТС
APN: Інтернет
Life
APN: Інтернет
Beeline:
APN: Інтернет.beeline.ua
Djuice:
APN: Інтернет,  www.djuice.com.ua
4. Підключення до сервера.  
4.1. Для отримання коригуючої інформації (RTK-поправок) необхідно налаштувати доступ до сервера мережі, використовуючи власний Логін і Пароль. Для цього у приймачі слід ввести наступні параметри:
Параметри: Опис параметрів Значення параметрів
1. Настройки сервера
Server name: Ім’я сервера Користувацьке значення
Address: IP адрес сервера gnss.org.ua
Port: Відкритий порт, для доступу до сервера 2101 або 8080
2. Настройки NTRIP
Use NTRIP: Чи використовувати підключення через NTRIP протокол Yes
NTRIP user ID: Логін створений Замовником при реєстрації в системі GNSS Spider Business Centre
ваш_Логін
NTRIP password: Пароль підключення до NTRIP-серверу. Створений Замовником при реєстрації в системі GNSS Spider Business Centre
ваш_Пароль
NTRIP mountpoint: Вибір точки монтування. Точку монтування можна як вибрати із списку (Source), так і ввести її ім'я вручну. nearest – при роботі від одиночної станції
automax- при використанні мережевого рішення
vrs
imax
3. Настройки RTK
RTK data format: Формат поправок, що приймаються RTCM v3
RTK network type: Вибір типу використовуваної мережі (типи мережі можуть мати різні назви в залежності від типу GNSS-обладнання) Nearest - при роботі від одиночної
I-MAX
MAX - при використанні мережевого рішення
VRS
FKP (системою не підтримується)

5. Налаштування запису «сирих» даних. 
5.1. При роботі в режимі післясеансної обробки на GNSS-приймачі необхідно увімкнути запис «сирих» даних і налаштувати формат та інтервал запису даних. 
Примітка: Станції мережі System.NET записують дані з інтервалом 1 сек. у форматі RINEX 2.11.
6. Налаштування системи координат. 
6.1. Визначення координат базових станцій та формування коригуючої інформації (RTK-поправок) до вимірювань роверним GNSS-приймачем у мережі System.NET відбувається в умовній загально земній системі координат, що пов’язана з УСК-2000 однозначними параметрами перетворення (https://www.epsg-registry.org код EPSG:5822). Для роботи у плоских прямокутних системах координат (СК), або будь-якій іншій СК, Замовник може скористатися відомими параметрами трансформації, або визначити ці параметри самостійно, виконавши трансформацію не менше ніж за 3 (трьома) пунктами з відомими координатами в обох системах.  Точність виконання такої трансформації залежить від кількості обраних пунктів, їх класу, якості вимірювань, виконаних на них Замовником та взаємного положення цих пунктів. Також слід ввести параметри картографічної проекції та референц-еліпсоїда.
У разі виконання робіт в системі координат УСК-2000 необхідно застосувати трансформаційні параметри (https://www.epsg-registry.org код EPSG:5822):
dX =-24 м
dY =+121 м
dZ = +76 м
або налаштувати приймач на прийом системи координат в структурі RTCM-повідомлення. Необхідність  вводити трансформаційні параметри в такому випадку відпадає. В обох випадках треба встановити необхідну проекцію та параметри еліпсоїда Красовського.
7. Порядок виконання польових робіт. Робота в режимі реального часу (RTK).
7.1. Робота GNSS-приймачем в режимі реального часу з використанням коригуючої інформації (RTK-поправок) виконується за наступною схемою:
7.1.1. підготувати GNSS-приймач до роботи, згідно інструкції користувача;
7.1.2. увімкнути прилад, перевірити правильність налаштувань доступу до мережі Інтернет та серверу мережі. Ввести Логін та Пароль доступу до серверу мережі по NTRIP-протоколу. Обрати систему координат проекту, або налаштувати отримання системи координат в структурі RTCM-повідомлення;
7.1.3. перевірити наявність підключення до GSM/GPRS/CDMA-оператора, стан абонентського рахунку та наявність покриття в районі робіт. У разі відсутності покриття використати SIM-карту іншого оператора;
7.1.4. вставити SIM-картку у GNSS-приймач, GSM/GPRS-модем, мобільний телефон або інший пристрій, що використовується для підключення приймача до мережі. У разі використання зовнішнього пристрою, підключити його до приймача;
7.1.5. підключитися до мережі Інтернет;
7.1.6. обрати точку монтування (Mount point) та встановити відповідний їй тип мережі. Перевірити наявність підключення до NTRIP-кастеру; 
Примітка: Мережеве рішення доступне у полігоні, в вершинах якого знаходяться станції мережі System.NET. За межами такого полігону бажано працювати від одиночної станції, використовуючи точку монтування «Nearest»; 
7.1.7. визначити висоту антени та ввести її в контролер;
7.1.8. підключитися до RTCM-потоку коригуючої інформації від мережі System.NET та виконати ініціалізацію;
Примітка: Час проходження ініціалізації (розв’язання кодової і фазової неоднозначності), її надійність та СКП визначення координат залежить від ряду параметрів. Зокрема від типу GNSS-приймача, відстані до найближчої базової станції, типу мережевого рішення, конфігурації сузір’я супутників, атмосферних умов (іоносферна, тропосферна рефракція), наявності поруч відбиваючих поверхонь, що створюють ефект багатопроменевості, джерел електромагнітних коливань та відкритості горизонту; 
7.1.9. для швидшого проходження ініціалізації її слід виконувати на максимально відкритій місцевості. При втраті ініціалізація необхідно знову вийти на відкриту місцевість і повторно провести процедуру ініціалізації;
7.1.10. виконати вимірювання. Кількість епох при вимірюванні точки має бути не менше 5. Кут відсічення супутників над горизонтом – не менше 10 О;
Примітка: Перед виконанням робіт безпосередньо на об’єкті необхідно виконати контрольне вимірювання мінімум на одному пункті Державної геодезичної мережі з відомими координатами у обраній системі координат. Пункт має бути класом не нижче за клас пунктів, координати яких необхідно визначити. Допускається виконання контрольних вимірів на попередньо закріпленому пункті (костиль, кілок) та визначеному статичним методом відносно пунктів ДГМ та/або мережі System.NET тимчасовому пункті двічі на день – до початку робіт та після.
7.1.11. завершити вимірювання.
8. Робота в режимі післясеансної обробки.
8.1. Робота роверним GNSS-приймачем в режимі післясеанної обробки  повинна виконуватись у наступному порядку:
8.1.1. визначити метод виконання зйомки (статика, швидка статика, кінематика тощо);
8.1.2. попередньо перевірити наявність базових станцій мережі System.NET чи можливість формування VirtualRINEX в районі робіт та орієнтовну довжину базової лінії. Для одночастотних приймачів максимальна довжина базової лінії не повинна перевищувати 20 км. Для двочастотних приймачів – не більше 50 км;
8.1.3. увімкнути прилад. Увімкнути запис «сирих» даних та визначити тип GNSS-зйомки (статика, швидка статика, кінематика тощо). Встановити частоту та формат запису «сирих» даних;
Примітка:  Станції мережі System.NET записують дані з інтервалом 1 сек. у форматі RINEX 2.11.
8.1.4. виконати вимірювання. Під час виконання GNSS-зйомки в режимі з післясеансною обробкою слід керуватися положеннями «Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500»;
Примітка: Перед виконанням робіт безпосередньо на об’єкті необхідно виконати контрольне вимірювання в режимі статики мінімум на одному пункті Державної геодезичної мережі з відомими координатами у обраній системі координат. Пункт має бути класом не нижче за клас пунктів, координати яких необхідно визначити.
8.1.5. Завершити вимірювання. Вимкнути приймач.
9. Післясеансна обробка даних.
9.1. Для виконання обробки GNSS-вимірювань, виконаних роверним приймачем, відносно перманентних або віртуальних базових станцій за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення Замовника необхідно:
9.1.1. мати встановлене на ПК програмне забезпечення з опцією обробки GPS/GNSS-вимірювань;
9.1.2. завантажити файли вимірювань з роверного GPS/GNSS-приймача;
9.1.3. завантажити «сирі» дані від перманентних базових станцій мережі System.NET, або сформувати віртуальну базову станцію (Virtual RINEX) на період виконаних знімань. Для цього необхідно:
9.1.3.1. у інтернет-браузері ПК перейти на web-інтерфейс програми GNSS SpiderWeb, що знаходиться на WEB сторінці www.gnss.org.ua та увійти у систему, ввівши власний Логін та Пароль; 
Примітка: Щоб мати змогу працювати з системою SpiderWeb та завантажувати «сирі» дані від базових станцій та Virtual RINEX, попередньо слід зареєструватися та підписатися на пакет послуг «WEB» згідно пункту 1.2 цього регламенту.
9.1.4. замовлення даних від базових станцій виконується через меню «Заказ файлов» - «Новый заказ». Для створення одноразового замовлення необхідно визначити дату виконання робіт, місцевий (Київський) час початку робіт, часовий інтервал, на який слід завантажити дані, та частоту. Далі слід визначити вибрати найближчі однієї чи більше базових станцій, від яких буде виконуватись обробка GNSS-вимірювань та супутникові системи, які використовуватимуться при цьому (GPS/GPS+GLONASS);
Примітка: Під час вибору базових станцій Замовник може ознайомитися з доступністю та якістю файлів «сирих» даних. Дані можуть бути завантажені лише з тих станцій, що відображені у списку.
9.1.5. замовлення Virtual RINEX виконується через меню «Виртуальный RINEX». Для формування замовлення необхідно визначити дату, час початку та період виконання робіт, встановити частоту вимірювань та супутникові системи, які будуть використовуватись (GPS/GPS+GLONASS). Virtual RINEX можливо сформувати лише у межах полігону, у вершинах якого знаходяться базові станції, на яких відбувається запис та трансляція «сирих» даних. Для визначення місця створення Virtual RINEX необхідно ввести приблизні координати точки формування віртуальної базової станції, або вказати її положення на карті (меню «Карта Google Map»);
9.1.6. результати усіх замовлень зберігаються на сервері мережі протягом 2-х тижнів. Для доступу до них необхідно перейти у меню «Результаты» програми GNSS SpiderWeb, обрати період, на який формувалося замовлення та обрати замовлення для завантаження. Поруч з замовленням відображається його статус та цілісність даних;
9.1.7. завантажити сформований архів RINEX/Virtual RINEX-файлів на персональний комп’ютер; 
9.1.8. імпортувати дані вимірювань роверним приймачем та завантажені файли «сирих» даних від базових станцій Virtual RINEX до спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного для обробки GNSS-вимірювань. Програмне забезпечення повинно підтримувати імпорт RINEX-файлів версії 2.11;
9.1.9. встановити систему координат, в якій необхідно отримати координати виміряних точок; 
Примітка: Мережа System.NET працює в системі координат, жорстко пов’язаній з Державною геодезичною референцною системою координат УСК-2000. Координати базових станцій в УСК-2000 визначені Науково-дослідним інститутом геодезії і картографії та доступні на сайті мережі systemnet.com.ua. Координати базових станцій та Virtual RINEX в УСК-2000 також можуть бути отримані шляхом застосування трансформаційних параметрів (https://www.epsg-registry.org код EPSG:5822):
dx =-24 м
dy =+121 м
dz = +76 м
присвоєння відповідної картографічної проекції та еліпсоїду віднесення Красовського;
9.1.10. Виконати обробку GNSS-вимірювань, визначивши дані базових станцій/віртуальної базової станції як опорні (control) точки;
9.1.11. Сформувати звіт обробки даних в програмному забезпеченні.
З Технічним регламентом надання та отримання послуг ознайомлений і зобов’язуюсь їх дотримуватись _____________________________ /______________/
                                                  М.П./підпис
         Додаток № 2 до Договору № ___
  від «___» ___________ 2020 року
       ЗАТВЕРДЖЕНО:
       Директор
       ПрАТ «Систем Солюшнс»
                                                                                                              ______________ В.А. Бабченко                                                       
                                                                                        М.п.
 ПРЕЙСКУРАНТ
1. Тарифні плани (пакети), на які Замовник може оформити заявку:
Тарифний план (пакет) Вартість  (грн. з ПДВ)
RTK PRO 1 рік (+10 год. Rinex)
безлімітна робота в режимі RTK в мережевих рішеннях – Automax, I-Max, VRS та від одиночної базової станції по всій території України 19080 грн
RTK PRO 6 місяців (+5 год. Rinex)
безлімітна робота в режимі RTK в мережевих рішеннях – Automax, I-Max, VRS та від одиночної базової станції по всій території України 11430 грн
RTK PRO 3 місяці (+2 год. Rinex)
безлімітна робота в режимі RTK в мережевих рішеннях – Automax, I-Max, VRS та від одиночної базової станції по всій території України 7392 грн
RTK PRO 1 місяць (+1 год. Rinex)
безлімітна робота в режимі RTK в мережевих рішеннях – Automax, I-Max, VRS та від одиночної базової станції по всій території України 3300 грн
RTK EXPERT 1 рік (+200 год. Rinex)
безлімітна робота в режимі RTK в мережевих рішеннях – Automax, I-Max, VRS та від одиночної базової станції по всій території України 21390 грн
RTK EXPERT 6 місяців (+100 год. Rinex)
безлімітна робота в режимі RTK в мережевих рішеннях – Automax, I-Max, VRS та від одиночної базової станції по всій території України 12768 грн
RTK TIMER 
строк дії пакету 1 рік, 800 хвилин роботи в режимі RTK, похвилинна тарифікація - Automax, I-Max, VRS та від одиночної базової станції по всій території України 5 грн/хв
RINEX 100 год.
завантаження RINEX даних з базових станцій та створення віртуальних RINEX 4320 грн
RINEX 50 год.
завантаження RINEX даних з базових станцій та створення віртуальних RINEX 2700 грн

2. Усі уточнення щодо розрахунків та оплати можна дізнатися на сторінці Виконавця http://systemnet.com.ua/ або по телефону компанії: (044) 369-50-21.